Đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Tên học sinh (*)
Ngày tháng năm sinh (*)
Nơi sinh (*)
Giới tính (*)
Nam
Nữ
Mã số định danh (*)
Mã số học sinh (*)
Hiện là học sinh của trường (*)
Học lực các năm học (*)
Hạnh kiểm các năm học (*)
Lớp đăng kí (*)
Tên phụ huynh (*)
Điện thoại phụ huynh (*)
Ghi chú thêm

(*) là trường dữ liệu bắt buộc phải nhập, trường hợp nếu không có vui lòng điền "Không Có"