DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6 - NĂM HỌC 2021 - 2022

             
             
  DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A1  
             
  TT Mã định danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính  
  1 1934706227 Nguyễn Văn Bài 12/08/2009 Nam  
  2 0145300491 Trần Bảo Anh 24/08/2010 Nữ  
  3 3834706203 Trần Nguyễn Thùy Anh 19/11/2010 Nữ  
  4 0133183464 Nguyễn Mai Anh 06/11/2009 Nữ  
  5 1934706228 Ân Thị Giang 19/04/2010 Nữ  
  6 0134706209 Nguyễn Trọng Phúc Hải 08/04/2010 Nam  
  7 0134706208 Nguyễn Ngọc Hải 27/01/2010 Nữ  
  8 1934706229 Phạm Văn Hiệp 12/06/2009 Nam  
  9 0134706212 Nguyễn Nhật Hoàng 18/08/2010 Nam  
  10 0134706211 Nguyễn Huy Hoàng 09/06/2010 Nam  
  11 0134706214 Trần Quang Hưng 31/12/2010 Nam  
  12   Lê Phương Khanh   Nữ  
  13 1934706235 Đặng Thị Liên 08/10/2009 Nữ  
  14 0134706217 Đỗ Anh Minh 07/07/2010 Nam  
  15 0134706219 Nguyễn Hà My 09/04/2010 Nữ  
  16 3834706222 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 07/04/2010 Nữ  
  17 1940446527 Lưu Văn Thành 19/08/2010 Nam  
  18 0140452213 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 10/02/2010 Nữ  
  19   Vũ Huyền Trang 30/10/2010 Nữ  
  20   Vương Thị Trang 07/12/2010 Nữ  
  21 0134706224 Trần Thanh Trúc 10/07/2010 Nữ  
  22 2240447913 Lê Đắc Uy 14/07/2010 Nam  
  23 3134706225 Nguyễn Khánh Vy 17/09/2010 Nữ  
  24   Phạm Hải Yến 08/19/2009 Nữ  
             
             
  DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A2  
             
  TT Mã định danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính  
  1 0149403113 Hoàng Tuấn Anh 19/04/2009 Nam  
  2 0148409414 Nguyễn Thế Hoàng Anh 18/06/2010 Nam  
  3 0134706226 Nguyễn Hồ Hoàng Anh 14/08/2010 Nữ  
  4 0128382734 Nguyễn Phúc Đạt 09/03/2010 Nam  
  5 0134706230 Nguyễn Minh Hiếu 11/03/2010 Nam  
  6   Bùi Minh Hiếu   Nam  
  7 0132248659 Nguyễn Huy Hoàng 14/02/2010 Nam  
  8 0134706232 Chu Diễm Hương 03/11/2010 Nữ  
  9 0134706233 Trần Thành Khang 23/01/2010 Nam  
  10   Vũ Văn Lâm 03/06/2010 Nam  
  11 0134706237 Nguyễn Phương Linh 20/02/2010 Nữ  
  12   Vũ Phương Linh 14/01/2010 Nữ  
  13 0131499103 Nguyễn Thị Trà My 31/12/2010 Nữ  
  14 1934706238 Ma Thị Ngân 05/04/2010 Nữ  
  15 0133625380 Hoàng Lê Thảo Nguyên 10/04/2010 Nữ  
  16 0136542232 Phùng Thủy Nguyên 13/07/2010 Nữ  
  17 0133560973 Phạm Thành Thiết 31/03/2010 Nam  
  18 1934706242 Trần Huyền Trang 06/03/2010 Nữ  
  19 7955560299 Nguyễn Quỳnh Trang 22/07/2008 Nữ  
  20 0140460422 Nguyễn Mai Trang 25/10/2010 Nữ  
  21   Ngô Quang Tú 05/04/2010 Nam  
  22   Trần Thị Cẩm Tú 27/03/2010 Nữ  
  23   Nguyễn Lê Quang Vinh  20/12/2010 Nam  
             
             

THÔNG BÁO