DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 TRƯỜNG PT HERMANN GMEINER HÀ NỘI

Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trường PT Hermann Gmeiner Hà Nội và phân ban chia lớp (tạm thời). Mọi thay đổi kính đề nghị phụ huynh và học sinh liên hệ trực tiếp với bộ phận tuyển sinh. Trân trọng!

Trung Học Phổ Thông